Skip to main content

To: Deliveroo

Stop Firing and Harassing Couriers

(Scroll down for Polish, Portugese, Arabic, Spanish and Romanian translations)

We demand that Deliveroo:
a) Stop terminating and bullying couriers without providing evidence of wrongdoing.
b) Create and implement an appeals process for all terminations and disciplinary processes, and give right of appeal for all couriers terminated over the last year
c) Implement a system to protect couriers from taking the blame for customer fraud. One solution proposed by couriers is to send the customer a unique pin that must be relayed to the courier on delivery.
d) Publish an apology for their gross mistreatment of committed and hard working couriers who have either been terminated or received harassing messages.

Why is this important?

Just a few days before Christmas 2018 Deliveroo chose to terminate the contracts of over 100 of their workers with no notice or right to appeal, on accusations of fraud. No evidence of these allegations was provided to terminated workers. As 2019 has progressed, Deliveroo has continued to use un-evidenced fraud and theft allegations to both terminate and intimidate couriers.

As self-employed contractors, we do not have the same recourse to law or statutory rights that other workers do. While we are exploring legal solutions to this unfair treatment of workers, we recognise that the law is fundamentally not on our side, and as such we must find means to put pressure directly on Deliveroo to treat their workers fairly.

We believe that, as Deliveroo face stiff competition with the likes of Uber Eats and Just Eat for willing and competent couriers, they will benefit from taking the concerns of their workers seriously.

If Deliveroo chose to ignore these concerns then they are likely to face further action by couriers.

----

Żądamy aby Deliveroo:

a) Zaprzestało poniżania i zwalniania dostawców bez przedstawienia adekwatnych na to dowodów.
b) Wprowadziło w życie proces odwoławczy wobec wszystkich decyzji zwolnień oraz procesów dyscyplinarnych, oraz dało prawo do odwłania od decyzji zwolnienia wszystkim dostawcom zwolnionym przez ostani rok.
c) Wdrążyło system chroniący swoich pracowników przed obarczeniem winą za oszustwa klientów. Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez środowisko dostawców jest wysyłanie klientom unikalnego kodu PIN, który musiałby być przedstawiony kurierowi w momencie dostawy.
d)Opublikowało przeprosiny za złe traktowanie oddanych swojej pracy i ciężko pracujących dostawców, którzy zostali zwolonieni oraz żle traktowani.

Dlaczego jest to tak ważne?

Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia w 2018 roku, Deliveroo zdecydowało się zwolnić ponad 100 swoich pracowników bez wcześniejszego ostrzeżenia ani też prawa do odwołania. Dokonało tego pod zarzutem oszustwa. Żaden z dowodów na takie oskarżenie nie został przedstawiony pokrzywdzonym. Wraz z 2019 rokiem, Deliveroo kontynuuje bezpodstawne okskarżenia nadal zwalniając dostawców.

Jako usługodawcy na zasadzie samozatrudnienia nie mamy takich samych przywilejów, czy praw statutowych. W czasie gdy poszukujemy prawego rozwiązania tej sprawy, stwierdzamy że aktualna sytuacja prawna na nie wiele nam pozwala. Stąd też zwracamy się bezpośrednio do Deliveroo aby to traktowało swoich pracowników uczciwie. Wierzymy, że Deliveroo chcąc stawiać czoła konkurencji takiej jak Uber Eats czy Just Eat dobrze traktujących swoich pracowników, weźmie sobie do serca powyższe postulaty wobec swoich dostawców.

W sytuacji gdy Deliveroo zignoruje zażalenia swoich pracowników, Ci oddadzą się dalszym czynnościom w tej sprawie.

----

Nós demandamos que a Deliveroo:

a) Pare de terminar contratos e ameaçar os drivers sem evidências de que fizeram algo errado.

b) Implementar um processo para recursos em todos os casos de terminação de contratos e processos disciplinares, e dar o direito a recurso a todos os drivers que tiveram seus contratos terminados no ano passado.

c) Implementar um sistema de proteção aos drivers para que não sejam culpados por fraudes cometidas pelos clientes. Uma solução seria enviar para o cliente um pin único que seria repassado para o driver na entrega.

d) Publicar um pedido de desculpas por seu mau tratamento para com os drivers honestos e trabalhadores que tiveram seus contratos terminados ou receberam mensagens ameaçando terminar o contrato.

Porque é isto importante?

Alguns dias antes do natal, no ano passado, a Deliveroo terminou o contrato de mais de 100 drivers sem dar aviso prévio ou direito a recurso, com base em acusações de fraude. Nenhuma evidência para essas alegações foi fornecida. Em 2019, a Deliveroo continua a fazer o mesmo, terminando contratos ou ameçando terminar com base em alegações sem evidências.

Como somos self-employed, não temos os mesmos direitos legais que outros trabalhadores têm. Nós estamos procurando soluções na lei contra o tratamento injusto feito pela Deliveroo, mas nós reconhecemos que a lei não está do nosso lado, então devemos achar maneiras de pressionar a Deliveroo diretamente.

Nós acreditamos que, como a Deliveroo enfrenta uma competição feroz com a UberEats e a JustEat, ela irá se beneficiar ao levar a sério os problemas e reclamações de seus drivers.

Se a Deliveroo ignorar as nossas reclamações, então ela provavelmente enfrentará futuras ações de seus drivers.

--
Arabic: https://pastebin.com/V2u88LZy

--

Spanish: https://pastebin.com/JHzdbXgP

--

Romanian: https://pastebin.com/imBHLqFQ

How it will be delivered

Delivered by hand to Deliveroo offices around the UK

Category

Links

Updates

2019-04-03 08:05:27 +0100

100 signatures reached

2019-04-02 15:33:51 +0100

50 signatures reached

2019-04-02 14:36:05 +0100

25 signatures reached

2019-04-02 14:04:06 +0100

10 signatures reached