To: Welsh Government - Llywodraeth Cymru

Energise Wales - move to 100% renewable energy in 20 years

Energise Wales - move to 100% renewable energy in 20 years

We call on Welsh Government to work with the Institute of Welsh Affairs and Professor Gareth Wyn Jones to implement Re-Energising Wales - their programme for a 20 year transition to 100% renewable energy.

------

Egnïo Cymru - symud i 100% ynni adnewyddol o fewn 20 mlynedd.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Sefydliad Materion Cymreig a'r Athro Gareth Wyn Jones i weithredu Ail-Egnïo Cymru - eu rhaglen am drawsnewidiad 100% i ynni adnewyddol dros 20 mlynedd.

Why is this important?

The 2015 Paris climate agreement, the Well-being of Future Generations (Wales) Act of 2015 and the Environment (Wales) Act of 2016 make our moral and legal obligations clear - in the face of potentially catastrophic climate change, we must act now to protect future generations.

This transition is totally feasible, both technically and financially, and such a bold programme could be transformative for Wales. It would attract green investment, create tens of thousands of jobs and give Wales ownership of its own energy generation and distribution systems.

This would be true energy security and it would give Wales political and economic freedom like never before in its history.

------

Mae Cytundeb Hinsawdd Paris 2015, Deddf Llesiant Cenhedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 yn glir iawn ei ddisgwyliadau moesol a chyfreithiol - yng ngwyneb newid hinsawdd a allai fod yn gatastroffig, rhaid i ni weithredu yn awr i amddiffyn cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r trawsnewidiad hwn yn gwbl oddifewn ein gallu, yn dechnegol ac yn ariannol, ac fe allai rhaglen uchelgeisiol o'r math fod yn drawsffurfiol i Gymru. Fe fyddai'n denu buddsoddiad gwyrdd, creu degau o filoedd o swyddi a rhoi i Gymru berchnogaeth ar ei systemau ei hunan o gynhyrchu a dosbarthu ynni.

Byddai hyn yn wir sicrwydd-ynni ac yn rhoi i Gymru ryddid economaidd a gwleidyddol na fu ganddi erioed o'r blaen.

Wales

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Reasons for signing

  • 20 year absolutely maximum. needs to be quicker really more like 10
  • I arwain y ffordd..
  • Wales powered the world with coal in the Nineteenth Century. Now let a greener Wales power the world again.

Updates

2016-05-21 11:38:55 +0100

500 signatures reached

2016-04-06 19:36:39 +0100

100 signatures reached

2016-04-06 00:05:14 +0100

50 signatures reached

2016-04-05 21:54:40 +0100

25 signatures reached

2016-04-05 20:59:10 +0100

10 signatures reached