Skip to main content

To: Cardiff City Council - @Cardiff Council @PhilBale

Cardiff without Culture? - Caerdydd heb Ddiwylliant?

We ask Phil Bale on behalf of Cardiff City Council not to cut arts, culture and heritage in Cardiff and urge you to reconsider the proposed cuts tabled in the Budget.

Erfyniwn arnnoch i beidio torri'r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth yng Nghaerdydd a gofynnwn ichi ail-ystyried y toriadau i'r gyllideb.

Why is this important?

Arts and culture have an important role to play in the life of a capital city such as Cardiff. The ambition that has been laid out for Cardiff in the current 10-year strategy, Cardiff Proud Capital, wants the city to be a great place to live, work and play. Arts festivals, venues and organisations make a valuable contribution to the delivery of this vision, not just by providing leisure activities, but also by supporting community cohesion, health and wellbeing outcomes, and educational attainment. What would our city and our nation look like without this provision?

Investment in the arts often more than doubles in the return to the economy. Three of the arts festivals that are under threat of cuts bring visitors to Cardiff from across the world to see the world class visual arts and music they produce. Tourism is a key part of Cardiff’s economy and the proposed cuts also seeks an increase in tourism income. Surely, in light of this, the cuts are a false economy.

Many of the arts organisations and venues that Cardiff Council are proposing to cut are working with some of the most vulnerable residents in Cardiff to improve their quality of life. These venues and organisations are willing partners who will work the Council to develop this provision the funding is sustained.

The right to culture is a basic human right. We want Cardiff Council to ensure that Cardiff is the Capital City Wales deserves and needs, and that culture remains alive and vibrant in the city. We don't want a #cardiffwithoutculture.

Mae'r celfyddydau a diwylliant yn chwarae rhan bwysig ym mywyd prifddinas fel Caerdydd. Mae'r uchelgais sydd wedi ei gosod allan ar gyfer Caerdydd yn y strategaeth gyfredol, Prifddinas Falch Caerdydd, eisiau i'r ddinas fod yn le gwych i fyw, gweithio a chwarae. Mae gwyliau celfyddydol, lleoliadau a sefydliadau yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at gyflawni'r weledigaeth hon, nid yn unig drwy ddarparu gweithgareddau hamdden, ond hefyd drwy gefnogi cydlyniant cymunedol, iechyd a lles, a chyrhaeddiad addysgol. Sut le fyddai ein dinas a'n cenedl, heb y ddarpariaeth hon?

Mae buddsoddi yn y celfyddydau yn aml yn fwy na dyblu'r budd i'r economi. Mae tri o'r gwyliau celfyddydol sydd o dan fygythiad o doriadau yn dod ag ymwelwyr i Gaerdydd o bob cwr o'r byd i weld y gorau yn y byd o ran y celfyddydau gweledol a cherddoriaeth. Mae twristiaeth yn rhan allweddol o economi Caerdydd ac mae'r toriadau arfaethedig hefyd yn ceisio sicrhau cynnydd mewn incwm twristiaeth. Yn sicr, o ran hyn, mae'r toriadau yn economi ffug.

Mae nifer o'r sefydliadau a'r lleoliadau celfyddydol y mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu eu torri yn gweithio gyda rhai o'r trigolion mwyaf bregus yng Nghaerdydd i wella ansawdd eu bywydau. Mae'r rhain yn lleoliadau a sefydliadau fydda'i yn bartneriaid parod i weithio gyda'r Cyngor i ddatblygu'r ddarpariaeth hon os yw'r cyllid yn parhau i fod ar gael.

Mae'r hawl i ddiwylliant yn hawl dynol sylfaenol. Rydym eisiau i Gyngor Caerdydd sicrhau bod Caerdydd yn brifddinas y mae Cymru ei haeddu a'i hangen, a bod diwylliant yn parhau i fod yn fyw ac yn ffynnu yn y ddinas. Nid ydym eisiau gweld #caerdyddhebddiwylliant.

How it will be delivered

We will hand over the petition as part of the following:

Saturday 6th February, 2PM
Meeting at National Museum, Cardiff CF10 3NP

We are marching through the city centre, to send a big capital city “NO!” to Cardiff City Council, “we don’t want you to cut our arts and culture”. Please join us, artists, organisations and residents across the city – together we are strong!

Cardiff/Wales - Caerdydd/ Cymru

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2016-01-25 00:38:45 +0000

5,000 signatures reached

2016-01-10 15:05:26 +0000

1,000 signatures reached

2016-01-10 10:22:12 +0000

500 signatures reached

2016-01-09 23:04:09 +0000

100 signatures reached

2016-01-09 22:33:11 +0000

50 signatures reached

2016-01-09 22:03:58 +0000

25 signatures reached

2016-01-09 21:46:54 +0000

10 signatures reached