Skip to main content

To: National Grid, Ofgem

Anglesey Says No to Pylons

Anglesey Says No to Pylons - amend the Ofgem rules to account for local impacts, and keep Anglesey beautiful

National Grid propose building a new line of pylons across Anglesey to connect Irish wind farms and a new nuclear power station to the grid. National Grid argue pylons are the most cost effective transmission solution for UK wide consumers when following flawed Ofgem rules.

We oppose this proposal.

Mae Dim Peilonau ar Ynys Môn yn galw am ddiwygio rheolau Ofgem i ystyried yr effeithiau lleol, ac i gadw amglychedd Ynys Môn yn brydferth

Mae y Grid Cenedlaethol yn cynnig adeiladu llinell newydd o beilonau ar draws Ynys Môn i gysylltu ffermydd gwynt Gwyddelig a gorsaf ynni niwclear Wylfa newydd i'r grid. Mae'r Grid Cenedlaethol yn dadlau mai peilonau yw'r ateb trosglwyddo mwyaf gost effeithiol ar gyfer defnyddwyr ledled y Deyrnas Unedig wrth iddynt ddilyn y rheolau Ofgem ddiffygiol.

Gwrthwynebwn y cynnig hwn.

Why is this important?

This petition is relevant to all rural communities who face new electricity transmission lines due to the growth of nuclear and renewable energy

Anglesey is a rural, island community in North Wales, with a small population. Income and house prices are well below the national average. Agriculture and tourism are vital to the local economy.

We oppose National Grid’s proposal due to the impact on:

1 - The landscape - which will adversely affect tourism
2 - Property prices - which will not be compensated
3 - Health - there is growing evidence of adverse effects of electro-magnetic fields (EMFs)
4 - Farming - leading agricultural organisations are opposed

If Ofgem considered these impacts, National Grid would use underground or subsea cables.

This petition is relevant to all rural communities who face new electricity transmission lines due to the growth of nuclear and renewable energy

Mae Ynys Môn yn gymuned wledig yng ngogledd Cymru, gyda phoblogaeth fechan. Mae Incwm lleol a phrisiau tai yn llawer is na'r cyfartaledd cenedlaethol. Mae amaethyddiaeth a thwristiaeth yn hanfodol i'r economi leol.

Rydym yn gwrthwynebu'r cynnig y Grid Cenedlaethol oherwydd yr effaith ar:

1 - Ddirwedd yr Ynys - a fydd yn cael effaith andwyol ar dwristiaeth
2 - Prisiau eiddo - ni fydd yn cael ei digolledu
3 - Iechyd - ceir tystiolaeth gynyddol o effeithiau andwyol o feysydd electromagnetig (EMFs)
4 - Ffermio -Mae'r prif sefydliadau amaethyddol yn gwrthwynebu peilonau

Petal Ofgem yn ystyried yr effeithiau hyn, byddai Grid Cenedlaethol yn defnyddio ceblau tanddaear neu tanfor

Links

Updates

2017-06-16 09:23:57 +0100

500 signatures reached

2017-06-07 13:29:02 +0100

100 signatures reached

2017-06-06 22:41:18 +0100

50 signatures reached

2017-06-06 21:33:38 +0100

25 signatures reached

2017-06-06 20:29:57 +0100

10 signatures reached

* A portion of the signature total has been collected offline and has not yet been verified by 38 Degrees.