Skip to main content

To: Chief Planning Officer, Ceredigion County Council

Stop Borth beach Metal Tree Sculpture - Stopiwch y Cerflun Coeden Metel ar draeth Borth

14/12/17

Today Ceredigion County Council voted to reject the planning application following the public pressure and many letters and emails of objection from the local community. Thank you all for your support - our voices were heard.

Stop Borth beach Metal Tree Sculpture - Stopiwch y Cerflun Coeden Metel ar draeth Borth

We, the undersigned, are opposed to the proposed plan for a stylised metal tree sculpture on the beach in the submerged forest at Borth, Ceredigion.
Yr ydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, yn gwrthwynebu'r cynllun arfaethedig ar gyfer cerflunwaith coeden metel ar y traeth yn y goedwig wedi boddi yn Borth, Ceredigion. UNESCO.

Why is this important?

The area has historical, cultural and ecological significance and has designation as a Special Landscape Area and is within a UNESCO designated Biosphere Reserve.

Our objections are:
1. The construction of Tree in the proposed location directly conflicts with the sites Special Landscape Area (SLA1) status that aims to protect and enhance the landscape.
2. Safety issues for bathers, surfers, kite surfers, sailors and other water craft. These issues will be exacerbated by the potential entanglement of marine debris in the structure.
3. The site is not accessible for those with limited mobility. The area has no capacity for an increase in parking.
4. The installation works would involve significant and unwarranted damage to the submerged forest, and disruption of the beach due to the use of heavy machinery.

Mae gan yr ardal arwyddocâd hanesyddol, diwylliannol ac ecolegol ac mae ganddi ddynodiad fel Ardal Tirwedd Arbennig ac mae o fewn Gwarchodfa Biosffer dynodedig.

Ein gwrthwynebiadau yw:
1. Mae adeiladu Coeden yn y lleoliad arfaethedig yn gwrthdaro'n uniongyrchol â'r statws Ardal Tirwedd Arbennig (SLA1) y safleoedd sy'n anelu at warchod a gwella'r dirwedd.
2. Materion diogelwch ar gyfer nofiwr, syrffwyr, syrffwyr barcut, morwyr a chrefft dwr arall. Bydd y materion hyn yn cael eu gwaethygu gan y posibilrwydd o ymyrryd ag ysbwriel morol yn y strwythur.
3. Nid yw'r safle yn hygyrch i'r rheini sydd â symudedd cyfyngedig. Nid oes gan yr ardal unrhyw gymhwyster ar gyfer cynnydd mewn parcio.
4. Byddai'r gwaith gosod yn golygu difrod sylweddol a heb ei warantu i'r goedwig wedi boddi, ac amharu ar y traeth oherwydd y defnydd o beiriannau trwm.

Borth

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2017-12-14 09:44:28 +0000

Petition is successful with 1,030 signatures

2017-12-08 16:33:55 +0000

1,000 signatures reached

2017-11-29 13:21:34 +0000

500 signatures reached

2017-11-25 20:25:21 +0000

100 signatures reached

2017-11-25 17:55:12 +0000

50 signatures reached

2017-11-25 16:30:22 +0000

25 signatures reached

2017-11-25 15:00:24 +0000

10 signatures reached